Περιβάλλον εργασίας

Ελεύθερη έκφραση. Ατομική συνεισφορά. Αντιμετώπιση προκλήσεων. Λήψη πρωτοβουλιών. Συνεισφορά δημιουργικών ιδεών.

Συμμετοχή στις αποφάσεις. Το εργασιακό περιβάλλον της Regency δίνει σε κάθε εργαζόμενο τις συνθήκες, το χώρο, τα κίνητρα αλλά και τις δεξιότητες να πετύχει τους επαγγελματικούς και προσωπικούς του στόχους.

Η εταιρία εξασφαλίζει τη συστηματική αλλά και ειλικρινή επικοινωνία με τους ανθρώπους της, ενισχύει το διάλογο σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση και την εποικοδομητική κριτική όχι μόνο από τον προϊστάμενο προς τον υφιστάμενο αλλά και αντίστροφα.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζει τη συνεισφορά καθενός στην ανάπτυξη της εταιρίας αλλά και τη συνεισφορά της εταιρείας στην ατομική ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου.