ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Η παρούσα ιστοσελίδα (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή) σας παρουσιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας Τόπο www.regency.gr.

Χρησιμοποιώντας το Δικτυακό μας Τόπο σημαίνει ότι αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις αυτές (εφεξής «το Συμφωνητικό») και δεσμεύεστε να τους ακολουθείτε.

Με την επίσκεψή σας και χρήση των υπηρεσιών του www.regency.gr συμφωνείτε να δεσμευθείτε από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης: Η Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική ΑΕ μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, η συνεχής επίσκεψή σας στον Δικτυακό μας Τόπο αποτελεί και την συγκατάθεσή σας στην πιο τρέχουσα έκδοση των προϋποθέσεων και των όρων χρήσης.

Όλο το περιεχόμενο του www.regency.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική ΑΕ (η «Εταιρία»).

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου.

Το περιεχόμενο που παρέχεται στο Δικτυακό μας Τόπο, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου των δικτυακών τόπων που είναι συνδεδεμένοι και προσβάσιμοι άμεσα ή έμμεσα από αυτόν παρέχονται «ως εστί» χωρίς την παροχή ή συνομολόγηση οιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής εγγύησης οιουδήποτε είδους.

Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού μας Τόπου θα είναι ελεύθερο λαθών, ελεύθερο ιών, μη δυσφημιστικό, μη δυσάρεστο, ή ελεύθερο από κάθε άλλο γενικά επιβλαβές περιεχόμενο. Κάθε χρήστης του Δικτυακού μας Τόπου αποδέχεται και αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη του κόστους αποκαταστάσεως οιασδήποτε ζημίας τυχόν προκληθεί σε αυτόν εξαιτίας τυχόν επιβλαβούς περιεχομένου του Δικτυακού μας Τόπου.

Κάθε χρήστης επίσης αποδέχεται ότι ο Δικτυακός μας Τόπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δημοσιεύματα τα οποία μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη τα οποία θα διορθώνονται \ ανασκευάζονται μόλις εντοπισθούν από την Εταιρία και κατά την απόλυτη κρίσης της.

Το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων, συνδεδεμένων με τον Δικτυακό μας Τόπο, δεν συντηρείται ούτε ελέγχεται από την Εταιρία και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Κάθε αναφορά, ονομαστικά, είτε σε συνδεδεμένο ιστότοπο ή σε συγκεκριμένο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προϊόν ή υπηρεσία δεν συνιστά ούτε υπονοεί έγκριση του δικτυακού τόπου, του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτής και ως εκ τούτου ο χρήστης αναλαμβάνει πλήρως τον κίνδυνο σε σχέση με την χρήση του δικτυακού τόπου, της υπηρεσίας ή του προϊόντος αυτού.

Σε καμία απολύτως περίπτωση τόσο η Εταιρία όσο και το προσωπικό της, οι διευθυντές της, οι εκπρόσωποί της, οι αντιπρόσωποί της, οι θυγατρικές της εταιρίες, οι διαφημιστικές, προωθητικές και γενικά όλες οι εταιρίες που συνεργάζονται με την Εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνες, άμεσα ή έμμεσα, για οιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό για ζημίες άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, επακόλουθες, κλπ. διαφυγόντα κέρδη καθώς και για οποιοδήποτε έξοδα ή\και άλλες επιβαρύνσεις και απώλειες που τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα: (i) της εισόδου, χρησιμοποίησης, ή επαναχρησιμοποίησης, ή αδυναμίας εισόδου, ή επαναχρησιμοποίησης από οιονδήποτε χρήστη των ιστοσελίδων του Δικτυακού μας Τόπου, (ii) της χρήσης από οιονδήποτε χρήστη οποιουδήποτε περιεχομένου από τις ιστοσελίδες του Δικτυακού μας Τόπου, (iii) της εισόδου, χρησιμοποίησης, η επαναχρησιμοποίησης από οιονδήποτε χρήστη του συστήματος κεντρικών υπολογιστών (server) του Δικτυακού μας Τόπου.

Όλοι ανεξαιρέτως όσοι εισέρχονται στο Δικτυακό μας Τόπο συμφωνούν να τον χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για νόμιμη χρήση.

Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια ή κάτοχος άδειας κάθε πνευματικού δικαιώματος τόσο του Δικτυακού μας Τόπου όσο και του περιεχομένου που δημοσιεύεται – αναρτάται σε αυτόν. Το περιεχόμενο προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν παγκοσμίως. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα έχει το δικαίωμα να εκτυπώσει ένα αντίγραφο των κειμένων ή να αντιγράψει αποσπάσματα των ιστοσελίδων του παρόντος Δικτυακού μας Τόπου για προσωπική του χρήση, ή μπορεί να παραπέμψει σε αυτόν, τρίτους από τον εργασιακό ή προσωπικό του χώρο προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με το περιεχόμενο του Δικτυακού μας Τόπου.

Απαγορεύεται η χρήση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού μας Τόπου για εμπορικούς λόγους, χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια από την Εταιρία. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η χρησιμοποίηση, η τροποποίηση, η μετάδοση, η διανομή, ή η εκμετάλλευση με οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι διαθέσιμο από τον Δικτυακό μας Τόπο, το οποίο προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν αυτό ρητώς και σαφώς επιτρέπεται από την Εταιρία ως νόμιμη ιδιοκτήτρια αυτού. Η χρήση οιοδήποτε τυχόν λογισμικού που τυχόν προσφέρεται για κατέβασμα από τον Δικτυακό μας Τόπο σε τοπικό υπολογιστή, διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης που συνοδεύει ή εμπεριέχεται στο λογισμικό αυτό. Όλα τα καταχωρημένα σήματα, ονόματα ή τίτλοι παροχής υπηρεσιών του Δικτυακού μας Τόπου, αποτελούν δεόντως νομίμως καταχωρημένα σήματα, ονόματα και υπηρεσίες και τυχόν μη εγκεκριμένη χρήση αυτών απαγορεύεται αυστηρά.

Σε περίπτωση που προκύψουν απαιτήσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των νομικών – δικαστικών εξόδων) από την χρήση του Δικτυακού μας Τόπου από κάποιον χρήστη, αυτός συμφωνεί να αποζημιώσει τόσο την Εταιρία όσο και τις θυγατρικές αυτής.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας Τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας Τόπος είναι τα ακόλουθα:

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας Τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσμων, άμεσων ή έμμεσων, προς άλλους ιστότοπους, ο Δικτυακός μας Τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του ιστότοπού μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Το παρόν Συμφωνητικό (που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου) διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.