Συγκριτικά αποτελέσματα

Η σύγκριση αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Regency Entertainment. Επιτρέπει τον εντοπισμό αδυναμιών αλλά και ευκαιριών. Δίνει τη δυνατότητα επικέντρωσης όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, καινοτομίας ή ανανέωσης.

Παράλληλα, η σύγκριση στοιχείων από διαφορετικές χρονικές περιόδους βοηθά στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων της στρατηγικής που ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα. Εδώ διατίθενται συγκριτικά αποτελέσματα για τα έσοδα του group, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.