Κώδικας δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι μια οικειοθελής πρωτοβουλία της Regency Entertainment. Στοχεύει στην υπεύθυνη και αποτελεσματική εφαρμογή των καλύτερων δυνατών πρακτικών κατά τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών στα Regency καζίνο.

Το περιεχόμενό του καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας και αποτελεί δημόσια δέσμευση απέναντι στους επισκέπτες της, τους υπαλλήλους της και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.
Η πρωτοβουλία αυτή της Regency συνέβαλε καθοριστικά στη διάκρισή της στο διαγωνισμό Corporate Responsibility Index 2008. Πιο συγκεκριμένα, στο Δείκτη μέτρησης της Υπεύθυνης Διεξαγωγής Παιχνιδιών, ο βαθμός της Regency ξεπέρασε:

  • και το μέσο όρο μεταξύ συναφών εταιριών
  • και το μέσο όρο του γενικού δείκτη CRI.