ΛΑΜΨΑ: Εγκρίθηκε η συμμετοχή στη Regency Entertainment

Η Γενική συνέλευση της ΛΑΜΨΑ, του εμβληματικού Ξενοδοχειακού Ομίλου της χώρας, ενέκρινε την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη Regency Entertainment.

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ήταν η απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία Selena Enterprises Company Limited του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

H ανακοίνωση

Η Εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού ΧΑ, ότι κατά την σημερινή (06/11/2023) μετ’ αναβολή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», οι παρόντες και αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι εκπροσώπησαν 15.819.732 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι το 74,05% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 15.819.732 ήτοι με ποσοστό 74,05% επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της απόκτησης της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.